Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Εταιρεία με την επωνυμία «GDM ASSETS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «εμείς») δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητό σας και να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019, τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εν γένει, τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής ως «Ισχύουσα Νομοθεσία»), υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, και επιθυμούμε μέσω της παρούσας Ειδοποίησης να ενημερώσουμε τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπό της  Εταιρίας (εφεξής «Υποκείμενο των Δεδομένων», «εσείς») για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς και ποιες είναι οι αντίστοιχες νομικές βάσεις

(α) Επεξεργασία δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.gdmassets.gr («Ιστότοπος»).

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες (μέσω της φόρμας βοήθειας) Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προσωπικά δεδομένα που τυχόν περιλαμβάνονται στο θέμα και στο μήνυμα που αποστέλλει ο χρήστης. Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β' ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
Εγγραφή στο Newsletter email Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α' ΓΚΠΔ : η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Απεγγραφή» που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνει.
Social Plugins Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), μπορούμε να αποκτούμε πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας. Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α' ΓΚΠΔ : η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων, συνιστάμενη σε ρητή θετική ενέργεια του χρήστη (επιλογή του εκάστοτε εικονιδίου κοινωνικής δικτύωσης που μεταφέρει τον χρήστη στην αντίστοιχη πλατφόρμα).

(β) Δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους με τη θέση εργασίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, προϋπηρεσία κ.ο.κ). Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε από τις αιτήσεις που υποβάλλετε με οποιοδήποτε μέσο (λ.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φυσική αλληλογραφία), καθώς και συνημμένα έγγραφα που προσαρτάτε στην αίτησή σας (π.χ. Βιογραφικό Σημείωμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.). Όταν περιλαμβάνετε στην αίτησή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας των προηγούμενων εργοδοτών σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί τους, έτσι ώστε να μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασίας σας μαζί τους και την αξιολόγησή τους.

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με σκοπό:
• Να αξιολογήσουμε την αίτησή σας που υποβάλλατε και εκδηλώσατε ενδιαφέρον. Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας.
• Να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για σχετικές θέσεις εργασίας στην Εταιρεία ή/και τον Όμιλο. Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας.
• Να επικοινωνήσουμε με προηγούμενους εργοδότες, ώστε να μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας σας, τη συνεργασία σας μαζί τους και την αξιολόγησή τους για εσάς. Η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας.
• Την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και την εν γένει εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Η νόμιμη βάση είναι το έννομο συμφέρον, το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την υποστήριξη και εκτέλεση βασικών λειτουργιών, τη βελτίωση της λειτουργίας και την εκπλήρωση του κύριου σκοπού λειτουργίας της.

(γ) Επεξεργασία δεδομένων Πελατών και Επιχειρηματικών Συνεργατών στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα των πελατών και των επιχειρηματικών μας συνεργατών:
(i) Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, υπογραφή, εάν υπάρχουν)·
(ii) Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email).
(iii) Δεδομένα απαραίτητα για την πραγματοποίηση και τη συλλογή πληρωμών (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του αριθμού φορολογικού μητρώου, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, του δικαιούχου)·
(iv) Στην περίπτωση νομικών προσώπων, πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους τους (όνομα, επώνυμο, υπογραφή).
(v) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αποκαλύπτετε στην Εταιρεία και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης.
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται απευθείας από εσάς. Για Πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες χονδρικής μας, ενδέχεται να συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τις εκκρεμείς πληρωμές.

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας
Θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α) Για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης.
(β) Για να οργανώσουμε και να εκτελέσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών, της είσπραξης χρεών, της επικοινωνίας και της διαχείρισης της σχέσης μας μαζί σας.
(γ) Να συμμορφωνόμαστε με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών διαδικασιών δέουσας επιμέλειας·
(δ) Για τον έλεγχο των διαδικασιών της Εταιρείας από ανεξάρτητους ελεγκτές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις φορολογικές απαιτήσεις·
(ε) Να απαντά σε επίσημα αιτήματα των αρχών.
(στ) Η θεμελίωση, άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

II.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, όπως αυτός έχει περιγράφει στην ενότητα Ι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Με τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης περιόδου τήρησης, τα δεδομένα σας θα  διαγραφούν αμετάκλητα ή θα καταστραφούν με ασφάλεια, βάσει σαφώς ορισμένων προτύπων και προδιαγραφών με ευθύνη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εξαιρουμένων των στοιχείων επικοινωνίας σας, τα οποία θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην παροχή ενημερώσεων (μέσω “Newsletter”) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

ΙΙΙ. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου:
α) Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, σε παρόχους προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες μάρκετινγκ, συμβουλευτικές εταιρείες κλπ. Οι συγκεκριμένοι φορείς παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο, ώστε οι επεξεργασίες δεδομένων να διενεργούνται σύμφωνα με  τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
β) Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ΙV.Τα δικαιώματα σας
Σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία, έχετε δικαίωμα και μπορείτε να μας ζητήσετε:
– να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
– να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
– να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
– να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για – να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
– να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
– να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν  δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας μέσω email, απευθυνόμενου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας θα απαντά σε όλα τα αιτήματά σας εντός ενός(1) μηνός. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται η Ισχύουσα Νομοθεσία, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Cookies Policy

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης των χρηστών.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που o εξυπηρετητής ιστού αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Τα cookies του Ιστοτόπου μας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  • Αναγκαία cookiescookies λειτουργικότητας: Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και τη βελτίωση της χρηστικότητάς του.
  • Στατιστικά cookies: Μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις σελίδες συλλέγοντας ανώνυμες πληροφορίες.
  • Marketing cookies:
  • Preferences cookies:
  • Λοιπά cookies:

Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies είναι α) η συγκατάθεση των χρηστών, β) η εκπλήρωση των συμβατικών σκοπών, γ) τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή των χρηστών, οι οποίοι μπορούν να ελέγχουν πλήρως την εφαρμογή τους. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιούν ή να περιορίζουν τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται και αυτοματοποιημένα. Εντούτοις, επισημαίνουμε πως η άρνηση της χρήσης cookies ενδέχεται να περιορίσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του Ιστοτόπου μας.

V. Στοιχεία Επικοινωνίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
………………………………………
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
Γεώργιος Παναγόπουλος, τηλ 2102510061

VI.Ημερομηνία ισχύος- Τροποποιήσεις
Έκδοση 1.1, Δημοσιεύθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2022

GDM Assets is a construction and real estate development company in Greece.